1 Utvelgelse av donor

Leger som høster ben, har ansvar for å godkjenne donor i henhold til kriteriene under. Adekvate medisinske og anamnestiske opplysninger må innhentes. Ved minste tvil må donor ekskluderes og graft kastes. Givere som ikke tilfredsstiller krav til blodgivere skal utelukkes.

Donor må informeres muntlig og skriftlig og gi skriftlig samtykke til at benet brukes og til at nødvendige prøver tas. Donor skal være minst 18 år. Donor skal være født i Norden og ha bodd i et Nordisk land de siste 5 år. Donors ektefelle/samboer/sexualpartner må også oppfylle dette kravet.

Eksklusjon:

- Gravide eller ammende kvinner skal ikke være donor.

- Personer med aktuelt eller tidligere alkoholproblem utelukkes

- Narkomane utelukkes for alltid

- Personer med risikoadferd med hensyn på HIV og hepatitt utelukkes.

Donor skal ikke ha:

- Alvorlig kronisk sykdom eller malign sykdom (unntatt basalcellecarcinom, carcinoma in situ    i cervix uteri og visse primærsvulster i CNS)

- Gjennomgått residiverende eller kroniske infeksjoner

- Tegn på gjennomgått infeksjon under sykehusoppholdet.

- Revmatoid artritt eller annen immunologisk sykdom

- Hepatitt B eller C

- HIV/AIDS

- Kjønnssykdommer

- Fått blodtransfusjon eller blodprodukter siste 6 mndr

- Blødersykdom

- Creutzfeldt-Jacob sykdom eller andre sykdommer forårsaket av prioner

- Mottatt hormoner produsert av humant vev (veksthormon) eller blitt vaksinert med levende svekket virus de siste uker før donasjon.

Vanligvis høstes caput femoris ved hofteproteseoperasjoner. En kan også benytte ben fra ferske frakturer av collum femoris eller caput humeri, eller resessert ben fra kneproteseoperasjoner.

 

 

[Tilbake]


 

2 TILLATELSE

Både donor (giver) og mottaker av ben må informeres, forespørres og underskrive på egne skjema. Tillatelse gis til å høste/motta ben og til å ta blodprøver.

Link til ’beinbank.kontrakt.giver

Link til ’beinbank.kontrakt.mottaker

 

 

[Tilbake]


3 PRØVER

På rekvisisjoner for alle prøver må det fremgå at svar skal sendes til Beinbanken SOP, v/Eva Garvik

 

 

Donorer:

Under oppholdet skal det tas de blodprøver som fremgår av eksempelskjema som finnes i prosedyrebøker på OT poster, poliklinikk og Sentraloperasjonsavdelingen (Syfilis VDRL, , HIV, HBs antigen, Hepatitt B core antistoff, Hepatitt C antistoff).

Når donorben (caput) tas til banken skal det tas bakus (vattpensel + send en benbit) og  en prøve til histologisk undersøkelse.

 

Mottakere

Disse skal ikke ta de samme blodprøver som donorer.Når ben fra banken brukes, skal det tas baktus fra mottakers hofteledd.

 

Repeterte prøver (Prøve 2)

Etter 6 måneder skal donorer  ta de samme blodprøvene på nytt dersom ikke de første prøvene allerede har medført at donor er avvist pga smitte. Fyll ut skjema på samme måte, og merk at det gjelder 2. prøve. Postsekretær på Ortopedisk post 2S i samarbeid med bank-koordinator (Eva Garvik) sørger for innkalling av pasient til prøvetaking som da i de fleste tilfeller vil skje hos fastlegen, unntaksvis her på sykehuset.

 

 

[Tilbake]


4 Håndtering av benet

Høsting:

Beinet skal renses for bløtdeler og marg. Det tas baktus med vattpensel og i tillegg sendes en liten beinbit til baktus. Det skal også tas en beinbit til histologisk undersøkelse. Prøvesvar skal sendes Beinbanken v/Eva Garvik, SOP. Beinet fryses ned i spesialboks i henhold til sykepleiernes skriftlige prosedyrer, se (link). Graftet skal prosesseres umiddelbart etter uthenting; og skal ikke bli liggende åpent under resten av inngrepet.

Bruk av ben:

Beinet tas ut av boksen og legges i Klorheksidinløsning 0,2mg/ml. Oppmalt ben kan legges i Klorheksidin etter oppmaling. Dersom gjenværende bløtdeler fjernes disse. Deler av beingraft kan fryses ned igjen dersom graftet ikke har vært i kontakt med mottakeren eller med hansker eller instrumenter som har vært i kontakt med mottakeren. Det må  tas nye baktusprøver før graftet pakkes og fryses igjen. Graftet merkes da med ’restgraft’, jfr sykepleier-prosedyrer. Graftrester som ikke benyttes og som har vært i kontakt med mottaker direkte eller indirekte via hansker, instrumenter, oppdekking etc, skal kasseres.

Mottakere av graft skal ha antibiotikaprofylakse.

Det skal ikke være nødvendig å ta baktus av donorbeinet i forbindelse med innsetting.

 

 

 

[Tilbake]


5 Ben fra avdød donor

Bein tas fra voksen donor som er akseptert som donor også av hjerte, nyrer eller andre indre organer.

Det kreves at pårørende gir tillatelse spesielt til benuttak. Anestesiavdelingen skal spørre pårørende.

Varsling:

Intensivavdelingen skal etter avtale varsle bakvakten på OT om at donoroperasjon planlegges, bakvakten kontakter ortopediske leger og vår avd.- sykepleier på SOP (også utenom dagtid). Det er ønskelig at 4 leger deltar i operasjonen, og det trengs to opr.sykepleiere. Hallan, Havelin, Furnes, Matre, Fjeldsgård, Methlie, Kjellsen, Jonsson og Gjertsen har sagt seg villig til å stille opp ved donoroperasjoner.

 

Forberedelse:

Beholdere og prøveskjema til baktus bør merkes/fylles ut på forhånd. Sykepleierne har nedskrevne rutiner med fotografier som beskriver organiseringen av dette . Så mange som 15-20 graft kan hentes ut i løpet av en times tid, så det er viktig med effektiv og sikker prosessering. Det trengs vanlig operasjonsutstyr med to sager, dessuten drill, 2,5mm Steinmannspinner, meisel og flere hulmeiseltenger. Ferdige spisse trespiler finnes på SOP og hentes inn når alle graft er uthentet.

 

Operasjon:

Beinet tas ut etter at indre organer er fjernet og anestesiavdelingen har avsluttet sine oppgaver.

Det må gjøres ny steril vask og oppdekking som til en ortopedisk operasjon.

En tar vanligvis ut proksimale tibia- og distale femurkondyler bilateralt samt 1/3 rørgraft fra proximale femur (ca 25cm inkl trochanter major), patella med patellarsene, tuberositas tibiae og quadricepssene, achillessene med tuber calcanei og tibialis posterior- og/eller anterior-senen. En opererer med to team, samtidig på de to sidene.

Kneet: Lengdesnitt rett fortil. Evt. patellarsenegraft tas ut med tuberositas tibia, patella og quadriceps-senen. Deretter fridissekeres femur og tibiacondyler nedover på sidene. Dette gjøres lettest med flektert kne. Med sag spalter en først kondylene sagittalt (de deles i to for å få plass i beholdere), deretter på tvers ved overgangen mot hhv femur- og tibiaskaftet. De fire fragmentene frigjøres så fra bakre kapsel og ligamenter.

Proximale femur: Lengdesnitt fra trochantertoppen inn på femur. Med sag skjæres ut et 1/3 rør fra lateralt baktil til lateralt fortil, tverrkutt distalt. Det er viktig å ikke ta for stor del av circumferensen slik at man ikke får fraktur. Graftet behandles så som beskrevet over. Vanlig lukning.

Benet renses for bløtdeler og marg, senene for muskulatur, og graftene legges i bokser. Utenpå dette: 2 lag papirpakning. Pakkene må merkes nøye slik at donor og hvert enkelt graft kan identifiseres.

Fra hver enkelt preparat skal det sendes inn baktus-prøver.

 Rekonstruksjon (kne): Dette gjøres for at donor ikke skal være synlig mutilert. En starter etter at den sterile delen av operasjonen er ferdig. Margkanalen i femur og tibia åpnes. En trespile bankes passende langt inn i femur til at en med noe strekk kan få spilen også inn i tibia. Pass på rotasjonsstillingen, og komprimer passe. Trespilene fikserer så i femur og tibia med Steinmannpinner på tvers. En fyller opp hulrommet med kompresser og lukker kapsel og hud. Vanlig bandasjering.

 

.

 

 

[Tilbake]


 

6 Informasjon og kontrakt, mottakere

 

TIL HOFTEPROTESEPASIENTER OG ANDRE PASIENTER MED BENTAP

 

Ved proteseoperasjoner kan det være behov for å bruke ben-transplantat. Det kan også foreligge behov for bentransplantasjon ved alvorlige brudd og enkelte andre tilstander med bentap.

Det brukes da ben fra vår benbank. Benet har vi i de fleste tilfeller hentet fra pasienter som har fått fjernet lårbenshodet under hofteprotese-operasjoner.

Benet kontrolleres og testes på smittsomme sykdommer.

Det er svært sjelden behov for ben-transplantat ved førstegangsoperasjoner, men ved reoperasjonen hvor proteser skiftes ut er det ofte nødvendig å bruke ben-transplantat.

 

 

 

KONTRAKT

FØR OPERASJONEN BER ORTOPEDISK AVDELING, HAUKELAND SYKEHUS OM AT DU UNDERSKRIVER ERKLÆRINGEN NEDENFOR:

 

Jeg tillater at benvev fra andre pasienter blir overført til meg dersom kirurgen finner det nødvendig. Det er en forutsetning at benvevet er kontrollert med hensyn på smittsomme sykdommer.

 

Bergen den ................

.........................................................

Pasient: navn/signatur

 

Pasienten er informert om innholdet i dette skriv av undertegnede:

 

..........................................................

 

lege/sykepleier.

 

 

 

 

[Tilbake]


 

7 Informasjon og kontrakt, giver

 

Ved innsetting av proteser i ledd vil en del ben bli fjernet. Dette benet kan komme pasienter med bendefekter til gode.

For at benet kan brukes i andre pasienter må den som gir benet ta blodprøver for å teste om det foreligger smittsomme sykdommer. Dette er de samme prøvene som blodgivere gir.

Det må tas ny prøve etter 3-6 måneder.

De som har vært i risikosituasjoner for å få HIV smitte, eller som tilhører en av risikogruppene nedenfor skal ikke gi benvev til benbanken.

Risikogrupper er:

Personer som har fått blodtransfusjon siste 6 måneder.

Menn som har hatt seksuell kontakt med menn etter 1977.

Prostituerte og personer som har hatt seksuell kontakt med prostituerte etter 1977.

Personer som har hatt sex med ukjent partner siste 6 måneder.

Personer som er eller har vært sprøytenarkomane.

Personer som har vært bosatt i eller har fått blodtransfusjon i geografiske områder hvor HIV er utbredt i befolkningen.

Personer som har hatt seksuell kontakt med HIV positive personer, med personer som tilhører risikogruppene eller med blødere som har vært behandlet med blodpreparater.

Du påtar deg et stort ansvar hvis du bryter retningslinjene. Eventuell smitteoverføring kan spores tilbake til giveren. Hvis du ikke vil gi ben til benbanken, trenger du ikke å oppgi årsaken.

 

 

Kontrakt for giver

Jeg bekrefter at jeg ikke har fått blodtransfusjon/blodprodukter siste 6 måneder.

Jeg har forstått informasjonen og tilhører ikke risikogruppene.

Jeg tillater at sykehuset får eiendomsretten til ben som blir fjernet fra meg.

Jeg gir samtykke til at nødvendige blodprøver kan bli tatt.

Jeg har rett til å trekke meg fra denne avtalen innen 6 måneder etter at benvevet er tatt ut, og vil da kontakte sykehuset straks. Benet vil da bli kassert.

 

 

Dato……………………………………….

 

…………………………………………….

Signatur giver

 

 

[Tilbake]


 

 

 

 

 

Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 30, 2001.