Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Acromioclaviculærluksasjon

Kjell Matre
november 2000
 


  

Klassifikasjon

AC-leddsluksasjoner inndeles vanligvis etter Tossy eller Rockwood som følger: 

 

Tossy: ( Clin.Orthop 28: 111, 1963 ):

Grad I Ingen større feilstilling i leddet  ( distorsjon )
Grad II  Distale clavicula dislosert med ca. en halv benbredde (subluksasjon )
Grad III Dislokasjon større enn halve benbredden ( totalluksasjon )

        

 Rockwood ( i Rockwood og Green –96):

Type I Distorsjon uten feilstilling
Type II Ruptur av acromioclaviculære ligamenter, coracoclaviculære lig. intakt
Type III Ruptur av både acromioclav.lig og coracoclav.lig, en benbreddes dislokasjon.
Type IV Som III, men posterior dislokasjon av clavicula.
Type V Som III, men også avløsning av muskeltilheftninger, svær feilstilling /opprykning.
Type VI Som III, men inferior dislokasjon av clavicula.

             

Type IV,V og VI er svært sjeldne

 


Generelt

Ved luksasjon går den distale enden av clavicula opp over acromeon og de coracoclaviculære ligamenter rupturerer. Leddkapselen ruptureres, leddets discus skades og m. deltoideus og m. trapezius er skadet i sine fester til acromeoclavicularleddet.

Ved subluksasjon er laterale ende av clavicula forskjøvet cranialt mindre enn leddhøyden, og de coracoclaviculære ligamenter er tøyet, men ikke røket.

 

[Tilbake]


Diagnose

Skademekanismen er vanligvis et fall med direkte traume mot skulderen / acromion.

Feilstillinger i leddet med en skulder som henger ned, og en clavicula som relativt sett stikker opp, kan observeres. Vanlig røntgenbilde vil vanligvis bekrefte diagnosen, men ved tvil skal det tas bilde med belastning, dvs. sammenlignende bilde med motsatt side med 5 kg hengende i hver arm. Det vil oftest være smerter og hevelse omkring AC-leddet, og man kan palpere øket instabilitet / bevegelse i leddet.

 

[Tilbake]


Behandling

Behandlingen av Tossy grad I og II er alltid konservativ. Dvs. kortvarig immobilisering (mitella) og analgetika i den grad det er nødvendig. Smertene vil vanligvis bedre seg / forsvinne i løpet av 1- 2 uker, sykemelding utover dette skulle således ikke være nødvendig. På lengre sikt kan det også ved disse tilstandene bli et smertefullt AC –ledd, i så fall vil en lateral claviculareseksjon være indisert. 

 Behandlingen av Tossy grad III skader er noe mer kontroversiell. Bakgrunnen for dette er at det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon i litteraturen til entydig å favorisere den ene behandlingen foran den andre ( konservativ vs operativ ). Standard behandling bør således være konservativ, men dette må idividualiseres i hvert enkelt tilfelle

Forskjellige ikkeoperative behandlingsregimer har vært forsøkt, men det er ikke overbevisende holdepunkter for at annen immobilsering enn et fatle som symptomatisk behandling i kort tid ( 1 –2 uker ) er nødvendig. Fysikalsk behandling for å gjenopprette bevegelighet og styrke anbefales så snart smerten har gitt seg.

 Selv om litteraturen ikke er entydig, er det likevel holdepunkter for at enkelte pasientgrupper kanskje kan profittere på operativ behandling.

Noen studier konkluderer med at yngre pasienter med tyngre fysisk arbeid, gjerne med ”arbeid over hodet” bør opereres. Dette pga. mulig øket utholdenhet / kraft. En annen gruppe er de som har svær feilstilling, hvilket indikerer en stor bløtdelsskade/ muskelavløsning omkring AC - leddet ( over 2cm relativ elevasjon av clavicula = Rockwood type V ). En stor feilstilling kan også være et kosmetisk problem ( spesielt hos tynne pasienter), men det er naturligvis også kosmetisk skjemmende med et operasjonsarr i skulderregionen. 

 

Operativ behandling

Acromeoclavicularleddet, laterale del av clavicula og processus coracoideus frilegges via et buet fremre snitt. Snittet skal gå fra laterale kant av acromeon, buet fremover og medialt mot midtre del av clavicula. M. deltoideus friprepareres ventralt og festet til den laterale del av clavicula deles. Muskulaturen holdes til side slik at man ser processus coracoideus og fremre del av leddkapselen. Acromeo clavicularleddet åpnes. Ofte vil discus være rotert slik at den hindrer reposisjonenen. Discus og eventuelt annet bløtvev i leddet fjernes. Det settes madrass-suturer med Ethibond nr 0 (evt. PDS) i de rumperte coracoclaviculære ligamenter, men disse suturene knyttes først senere. Acromeoclavicularleddet reponeres og holdes med frakturholdertang mens man borer inn to Kirchnerpinner (2,0 mm) fra lateralsiden av acromeon. Pinnene bør ha 1-2 cm avstand fra hverandre, og de bør gå gjennom selve acromeoclavicularleddet. Pinnene bores 3-4 cm inn i clavicula og helst såvidt ut av corticalis på clavicula. Det legges en 8-talls cerclage (1,0) gjennom anterioposteriort borehull i clavicula og rundt pinnene lateralt. Pinnene bøyes og forsenkes i bløtdelene. Kapsel og ligamenter i acromeoclavicularleddet sys med Vicryl-0. Dernest knyttes de tidligere satte suturene i de coracoclaviculære ligamenter.

 

Etterbehandling:

Mitella i 2 uker. Lette pendeløvelser i 2. uke. Etter 2 uker kan pasienten bevege i skulderen, men skal unngå abduksjon og fleksjon over 90 grader. Steinmannpinnene og cerclage fjernes etter ca. 8 uker på poliklinikken. Det tas røntgen til denne kontrollen. 

 

[Tilbake]


Operasjonsteknikk ved sekvele

Ved smerter og bevegelsesinnskrenkning er det aktuelt å operere pasientene sekundært. På alle pasientkategorier brukes samme teknikk: Man reseserer laterale claviculaende og ligamentum coracoacromeale brukes til rekonstruksjonen. Det brukes samme hudsnitt som ved primæroperasjon. M. deltoideus løses fra laterale 1/3 av clavicula. Lig. coracoacromeale friprepareres. Acromeoclavicularleddet friprepareres. Leddet renses for bløtdeler som interponerer, og reponeres. Det retineres med frakturholdertang og fikseres med en eller to Kirchnerpinner (2,0 mm) satt inn gjennom lateralsiden av acromeon på samme måte som ved primæroperasjon. Mediale ende av lig. coracoacromeale frigjøres fra proc. coracoideus ved å meisle av et lite benfragment ved ligamentfestet. Ligamentet dras opp over acromeoclavicularleddet og fikseres til bløtvevet underveis med Vicryl 0. Ligamentet festes til oversiden av clavicula på følgende måte: Det meisles av en del av corticalis på clavicula, og benfragmentet i enden av lig. coracoacromealis festes her med Ethibondsuturer gjennom to borehull vertikalt gjennom clavicula. En sutur legges rundt ligamentet og clavicula for å holde det lille benede fragmentet på plass.

Etterbehandling som for primæropererte.

 

[Tilbake]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 30, 2001 .