Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

BEINBANKEN

Ortopedisk avdeling, Haukeland Sykehus

Leif Ivar Havelin
desember 1999.


Innhold:

1      Utvelgelse av donor

2      Tillatelse

3      Prøver

4      Håndtering av benet

5      Ben fra avdød donor

6      Informasjon og kontrakt, mottakere

7      Informasjon og kontrakt givere

 


.

1 Utvelgelse av donor

Leger som høster ben, har ansvar for å godkjenne donor. Adekvate medisinske og anamnestiske opplysninger må innhentes. Ved minste tvil må donor ekskluderes og graft kastes. Givere som ikke tilfredsstiller krav til blodgivere skal utelukkes.

Donor må informeres og gi samtykke til at benet brukes og til at nødvendige prøver tas.

Donor skal være født i Norden og ha bodd i et Nordisk land de siste 5 år.

Donors ektefelle/samboer/sexualpartner må også oppfylle dette kravet.

Donor skal være minst 18 år

Gravide eller ammende kvinner skal ikke være donor.

Personer med aktuelt eller tidligere alkoholproblem utelukkes

Narkomane utelukkes for alltid

Personer med risikoadferd med hensyn på HIV og hepatitt utelukkes.

Donor skal ikke ha

Alvorlig kronisk sykdom eller malign sykdom

Gjennomgått residiverende eller kroniske infeksjoner

Tegn på gjennomgått infeksjon under sykehusoppholdet.

Revmatoid artritt eller annen immunologisk sykdom

Hepatitt B eller C

HIV/AIDS

Kjønnssykdommer

Fått blodtransfusjon eller blodprodukter siste 6 mndr

Blødersykdom

Creutzfeldt-Jacob sykdom

Mottatt hormoner produsert av humant vev (veksthormon)

Vanligvis høstes caput femoris ved hofteproteseoperasjoner. En kan også benytte ben fra ferske frakturer av collum femoris eller caput humeri, eller resisert ben fra kneproteseoperasjoner.

 

 

[Tilbake]


 

2 TILLATELSE

Både donor (giver) og mottaker av ben må informeres, forespørres og underskrive på egne skjema. Tillatelse gis til å høste/motta ben og til å ta blodprøver.

 

 

[Tilbake]


3 PRØVER

På rekvisisjoner for alle prøver må det fremgå at svar skal sendes til Benbanken SOP, v/avd. spl. Marilyn Walle

 

 

Donorer:

Under oppholdet skal det tas de blodprøver som fremgår av eksempelskjema som finnes i prosedyrebøker på OT poster og poliklinikk (Syfilis VDRL, cytomegalovirus, HIV, HBs antigen, Hepatitt B core antistoff, Hepatitt C antistoff).

Når donorben (caput) tas til banken skal det tas bact.us. (vattpensel + send en benbit) og helst en prøve til histologi.

 

Mottakere

Disse skal ta de samme blodprøver som donorer.

Når ben fra banken brukes, skal det tas baktus fra mottakers hofteledd.

 

Prøver på OT-Pol.

Ved tre måneders kontrollen skal både donorer og mottakere ta nye blodprøver. Fyll ut skjema på samme måte, og merk at det gjelder 2. prøve. Om det praktisk mulig kan prøven gjerne tas etter 6 måneder. Hvis prøvetaking blir uteglemt må donorene kalles inn ekstra.

 

 

[Tilbake]


4 Håndtering av benet

Høsting:

Benet skal renses for bløtdeler og marg. Det tas baktus med vattpensel og i tillegg sendes en liten benbit inn til backtus. Det anbefales også prøve til histologisk us. Prøvesvar skal sendes Benbanken v/Marilyn Walle SOP. Benet fryses ned i spesialpakker.

Bruk av ben

Benet tas ut av pakningen og legges i Klorheksidinløsning 0,2mg/ml i ca 37 gr C. Oppmalt ben kan legges i Klorheksidin etter oppmaling. Mest mulig bløtdeler fjernes. Biter av graft kan fryses ned igjen dersom graftet ikke har vært i kontakt med mottakeren eller med hansker eller instrumenter som har vært i kontakt med mottakeren. Det må i tilfelle tas nye baktusprøver før graftet pakkes og fryses igjen.

Mottakere av graft skal ha antibiotikaprofylakse.

Det skal ikke være nødvendig å ta baktus av donorbenet i forbindelse med innsetting.

 

 

 

[Tilbake]


5 Ben fra avdød donor

Ben tas fra voksen donor av hjerte, nyrer eller andre indre organer.

 

Det kreves at pårørende gir tillatelse spesielt til benuttak. Anestesiavdelingen skal spørre pårørende.

Varsling:

Intensivavdelingen skal etter avtale varsle bakvakten på OT om at donoroperasjon planlegges, bakvakten kontakter ortopediske leger og vår avd.- sykepleier på SOP (også utenom dagtid). Det er ønskelig at 4 leger deltar i operasjonen, og det trengs to opr.sykepleiere. Helland, Algaard, Skredderstuen, Furnes, Matre og Havelin har sagt seg villig til å stille opp ved donoroperasjoner. Det betales overtid.

 

Forberedelse:

Beholdere og prøveskjema til bactus bør merkes/fylles ut på forhånd. Det trengs vanlig operasjonsutstyr med to sager, dessuten drill, Steinmannspinner, meisel og flere hulmeiseltenger. Ferdige spisse trespiler finner på SOP.

 

Operasjon:

Benet tas ut etter at indre organer er fjernet og anestesiavdelingen har avsluttet sine oppgaver.

Det må gjøres ny steril vask og oppdekking som til en ortopedisk operasjon.

En tar vanligvis ut proksimale tibia- og distale femurkondyler bilateralt. Annet ben (og sener) kan være aktuelt. En opererer med to team, samtidig på de to sidene.

Lengdesnitt rett fortil. Evt. patellarsenegraft tas ut. Deretter fridissekeres femur og tibiacondyler nedover på sidene. Dette gjøres lettest med flektert kne. Med sag spalter en først kondylene sagittalt (de deles i to for å få plass i beholdere), deretter på tvers ved overgangen mot femur- og tibiaskaftet. De fire fragmentene frigjøres så fra bakre kapsel og ligamenter.

Benet renses for unødvendige bløtdeler og marg og legges i beholdere. Utenpå dette: 2 lag papirpakning. Pakkene må merkes nøye slik at donor kan identifiseres.

Fra hver enkelt preparat skal det sendes inn baktus-prøver.

 

Rekonstruksjon:

Dette gjøres for at donor ikke skal være synlig mutilert. En starter etter at den sterile delen av operasjonen er ferdig. Margkanalen i femur og tibia åpnes. En trespile bankes passende langt inn i femur til at en med noe strekk kan få spilen også inn i tibia. Pass på rotasjonsstillingen, og komprimer passe. Trespilene fikserer så i femur og tibia med Steinmannpinner på tvers. En fyller opp hulrommet med kompresser og lukker kapsel og hud. Vanlig bandasjering.

 

 

[Tilbake]


 

6 Informasjon og kontrakt, mottakere

 

TIL HOFTEPROTESEPASIENTER OG ANDRE PASIENTER MED BENTAP

 

Ved proteseoperasjoner kan det være behov for å bruke ben-transplantat. Det kan også foreligge behov for bentransplantasjon ved alvorlige brudd og enkelte andre tilstander med bentap.

Det brukes da ben fra vår benbank. Benet har vi fra pasienter som har fått fjernet lårbenshodet under hofteprotese-operasjoner.

Benet kontrolleres og testes på smittsomme sykdommer.

Det er svært sjelden behov for ben-transplantat ved førstegangsoperasjoner, men ved reoperasjonen hvor proteser skiftes ut er det ofte nødvendig å bruke ben-transplantat.

 

 

 

KONTRAKT

FØR OPERASJONEN BER ORTOPEDISK AVDELING, HAUKELAND SYKEHUS OM AT DU UNDERSKRIVER ERKLÆRINGEN NEDENFOR:

 

Jeg tillater at benvev fra andre pasienter blir overført til meg dersom kirurgen finner det nødvendig. Det er en forutsetning at benvevet er kontrollert med hensyn på smittsomme sykdommer.

 

Bergen den ................

.........................................................

Pasient: navn/signatur

 

Pasienten er informert om innholdet i dette skriv av undertegnede:

 

..........................................................

 

lege/sykepleier.

 

 

 

 

[Tilbake]


 

7 Informasjon og kontrakt, giver

 

Ved innsetting av proteser i ledd vil en del ben bli fjernet. Dette benet kan komme pasienter med bendefekter til gode.

For at benet kan brukes i andre pasienter må den som gir benet ta blodprøver for å teste om det foreligger smittsomme sykdommer. Dette er de samme prøvene som blodgivere gir.

Det må tas ny prøve etter 3-6 måneder.

De som har vært i risikosituasjoner for å få HIV smitte, eller som tilhører en av risikogruppene nedenfor skal ikke gi benvev til benbanken.

Risikogrupper er:

Personer som har fått blodtransfusjon siste 6 måneder.

Menn som har hatt seksuell kontakt med menn etter 1977.

Prostituerte og personer som har hatt seksuell kontakt med prostituerte etter 1977.

Personer som har hatt sex med ukjent partner siste 6 måneder.

Personer som er eller har vært sprøytenarkomane.

Personer som har vært bosatt i eller har fått blodtransfusjon i geografiske områder hvor HIV er utbredt i befolkningen.

Personer som har hatt seksuell kontakt med HIV positive personer, med personer som tilhører risikogruppene eller med blødere som har vært behandlet med blodpreparater.

Du påtar deg et stort ansvar hvis du bryter retningslinjene. Eventuell smitteoverføring kan spores tilbake til giveren. Hvis du ikke vil gi ben til benbanken, trenger du ikke å oppgi årsaken.

 

 

Kontrakt for giver

Jeg bekrefter at jeg ikke har fått blodtransfusjon/blodprodukter siste 6 måneder.

Jeg har forstått informasjonen og tilhører ikke risikogruppene.

Jeg tillater at sykehuset får eiendomsretten til ben som blir fjernet fra meg.

Jeg gir samtykke til at nødvendige blodprøver kan bli tatt.

Jeg har rett til å trekke meg fra denne avtalen innen 3 måneder etter at benvevet er tatt ut, og vil da kontakte sykehuset straks. Benet vil da bli kassert.

 

 

Dato……………………………………….

 

…………………………………………….

Signatur giver

 

 

[Tilbake]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 30, 2001 .