Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Underarmsfrakturer hos voksne

Hege Framnes
november 2000


Innhold:

Skaftfraktur av både radius og ulna

Isolerte skaftfrakturer av radius eller ulna

Galeazzi fraktur

Monteggia fraktur

Olecranonfraktur

 


Skaftfraktur av både radius og ulna

 

Udislokerte frakturer

Forekommer sjeldent hos voksne

Behandles konservativt med høy gips med 90 graders fleksjon i albu og nøytral rotasjon i underarmen.Vurder skifte til lav gips etter 4 uker. Total gipstid 8 uker.

Kontroll med røntgen etter 2,4 og 8 uker.

Selv om man i utgangspunktet tror frakturen er stabil tilkommer ofte økende feilstilling første 2-3 uker

 

Disloserte frakturer

For å opprettholde supinasjon /pronasjon krever disse frakturene relativt eksakt reposisjon.

Disloserte frakturer er vanskelig å reponere lukket og de er oftest ustabile slik at det er vanskelig å holde stillingen i gips.

Vi anbefaler operativ behandling av disse frakturene hos voksne. Standard metode er åpen reposisjon og plateosteosyntese.

DCP plater brukes i de fleste tilfeller. Hos store ,kraftige menn kan man bruke vanlige DCP-plater, men på tynnere underarmsbein og hos kvinner bør man bruke DCP-plater med 3,5 mm corticalisskruer . Halvrørs- eller 1/3 rørplater skal ikke brukes.

I de fleste tilfeller foretrekkes et rett lengdesnitt over det aktuelle beinet. På ulna går man inn mellom fleksor carpi ulnaris og ekstensor carpi ulnaris. Platen plasserees da dorsalt eller dorsoulnart. På radius går man inn mellom ekstensor digitorum communis og ekstensor carpi radialis brevis. For å komme til proksimale radius må man skjære m.supinator delvis over. På radius legges gjerne platen på radialsiden .Man må passe på at man ved antebrachiumfrakturer legger platen på ulna så ulnart og platen på radius så radialt at platene ikke kolliderer ved maksimal pronasjon el. supinasjon.

En må ha minimum 6 corticalistak proksimalt og distalt for frakturen.

Målet med osteosyntesen er at den blir øvesesstabil slik at gips ikke er nødvendig.

 

Komplikasjoner:

pseudartrose
infeksjon
nerveskade
redusert bevegelse

 


Isolerte skaftfrakturer av radius eller ulna

 

Disse frakturene forekommer relativt sjelden og er alltid forårsaket av direkte traume. Ved andre skademekanismer foreligger oftest kombinerte skader ( Galeazzi el. Monteggia)

Finner man en isolert skaftfraktur skal man alltid ta røntgen av hele underarmen inklusiv håndledd og albu for å unngå at man overser en Galeazzi el Monteggia fraktur.

Udislosert isolert ulnafraktur kan behandles med el.bind evt. kortvarig gips ved mye smerter.

 

 


Galeazzi fraktur


Fraktur av distale del av radiusskaftet med samtidig luksasjon av ulna i distale radioulnarledd.

Skaden skjer oftest ved et fall på strukket arm med pronert underarm.Distale ulna kan være luksert både ulnart,dorsalt eller volart.

Frakturen antas å være noe hyppigere enn Monteggiafraktur. Skaden undervurderes ofte primært.

Behandlingen er operativ med åpen reposisjon og plateosteosyntese av radius .Ulna reponeres da oftest spontant.Kontroller radioulnarleddet i gjennomlysning under pronasjon og supinasjon. Test på stabilitet : Piano key sign . Ved fortsatt ustabilt radioulnart ledd kan det være aktuelt å refiksere triangulærligamentet med sutur/Mitec evt. fiksasjon av processus styloideus ulna med Resch skrue.Postoperativ gips i 6 uker - 3 uker med høy gips deretter skifte til lav gips.

Piano key sign :

Triquetrum fikseres med tommel . Man trykker deretter på distale ulna som en pianotangent både i pronert (volare radioulnare ligament) og supinert stilling (dorsale radioulnare ligament). Distale ulna reponeres ved trykk, men redisloserer når trykket fjernes.

 


Monteggia fraktur

Fraktur av proximale del av ulnaskaftet kombinert med dislokasjon av capu radii. Oversees ofte primært. Caput radii lukseres oftest volart , men dorsal luksasjon forekommer.

Behandlingen er åpen reposisjon og plateosteosyntese av ulna. Dette medfører ofte spontan reposisjon av caput radii hvis ikke må caput radii reponeres åpent.Sutur av det annulære ligament kan bli nødvendig. En sjelden gang må dette rekonstrueres.

 


Olecranonfraktur

Frakturer med mindre diastase enn 2 mm og intakt strekkefunksjon behandles konservativt. Ved diastase over 2 mm anbefales åpen reposisjon og osteosyntese .

 

Konservativ behandling:

Dorsal laske evt. spaltet sirkulær gips fra overarm frem til fingerknokene med albu i 90 grader. Gips i 3 uker.

 

Operativ behandling:

Leie : bukleie med flektert albu og hengende underarm.

Blodtomhet

Bakre tilgang. Obs n.ulnaris

Osteosyntese med pinner og cerclage (tensionband)

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 28, 2001 .