Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Fractura capitis radii

Hege Framnes
november 2000


Innhold:

Klassifikasjon

Behandling


Behandling av caput radii frakturer er vanskelig og kontroversiell. Radiushodet er intraartikulært og beveger seg både i fleksjon/ekstensjon og pronasjon/supinasjon. Det kan være vanskelig å oppnå en stabil osteosyntese uten at implantatene interferer med bevegelsen i albuen.

Vanligste skademekanisme er fall på utstrakt hånd.

Fraktur av caput radii hos barn er behandlet i eget kapittel. Se albuskader hos barn.


Klassifikasjon : modifisert Mason

Type I : udislosert eller lite dislosert fraktur < 2 mm dislokasjon i leddflaten

Type II : marginal fraktur med dislokasjon > 2 mm inklusive vinkling > 30 grader og nedpressing

Type III : komminutt fraktur som involverer hele leddflaten


Behandling

Operasjonsindikasjon / -metode avgjøres ikke av røntgen alene. Røntgen må suppleres med klinisk undersøkelse og anamnese. Foreligger mekanisk blokk for bevegelse? Hvilke krav har pasienten til albuen? Stor eller lite belastning? Ledsagende skader? Pasientens alder?

Smerte gjør det ofte vanskelig å undersøke bevegelse. Ved tvil om det foreligger mekanisk blokk eller ei bør man aspirere leddet, sette lokalanestesi og teste bevegelsen.

Skjematisk oversikt over behandlingsvalg:

Type I: konservativ behandling

Type II: behandlingen er kontroversiell. Dersom det foreligger mekanisk blokk for rotasjon eller fleksjon bør pasienten opereres. Frakturer med vinkling over 30 grader bør generelt opereres. 

Tre mulige behandlingsvalg avhengig av skaden:

konservativ behandling
åpen reposisjon og osteosyntese
evt. forsinket ekstirpasjon av caput radii

Type III: åpen reposisjon og osteosyntese forsøkes. Som siste utvei gjøres eventuelt ekstirpasjon av caput radii

 


Konservativ behandling

Collar and cuff i 2 uker. Deretter aktive øvelser. Pasienten informeres imidlertid om å starte med pronasjon / supinasjon i albuen (underarmen) umiddelbart da man antar at bevegelse modulerer små ujevnheter i leddflaten.

 


Operativ behandling

Resultatet ved åpen reposisjon og osteosyntese er ofte nedslående.

 

Posterolateral tilgang.

Ligamentum annulare må ofte spaltes delvis. Ligamentet må adapteres igjen. Obs nervus interosseus posterior . Gå ikke distalt for ligamentum annulare p.g.a risiko for skade av denne nerven.

Obs unngå impingement av osteosyntesesmaterialet i radioulnarleddet. Vi anbefaler bruk av Resch skruer med små hoder som kan forsenkes i brusken.

Pasienten skal starte umiddelbart postoperativt med bevegelsestrening.


Reseksjon av caput radii :

Hvis det foreligger en ustabil albu,fraktur av coronoid eller radioulnar dissosiasjon bør caput radii forsøkes bevart.

Hos pasienter med høye krav til albu må man forsøke å bevare caput radii.

Reseksjon av caput radii kan gi proximal migrasjon av radius. Dette medfører forstyrrelse i det distale radioulnarleddet med smerte og svakhet i håndleddet.Kan imidlertid og være asymptomatisk.

Pasienter med stor belastning på albu / håndledd er mest utsatt for proximal migrasjon av radius.

Protese: Kan være aktuelt hvis caput radii må ekstirperes samtidig som det foreligger albuluksasjon med ruptur av det mediale kollateral ligament med eller uten assosiert fraktur av olecranon. Protesen fungerer da som en spacer og hindrer valgusforskyvning og redislokasjon.

 


Resultater:

Type I: De fleste får god funksjon etter 2-3 mnd. Noe ekstensjonsdeficit er vanlig (10-15 grader). Noen få får smerter av og til som forsterkes av kulde og belastning.

Type II og III: Risiko for utvikling av artrose og smerte. Det kan da være aktuelt med ekstirpasjon av caput radii. Ved reseksjon av caput radii må pasienten informeres om at han kan få plager fra håndleddet